Vòng Tứ Kết:
Trận 1: Nghệ An Vs Trường Phát 2: 3 - 2 Clip
Trận 2: Trường Phát 1 Vs Hà Nội trẻ: 3 - 0
Trận 3: Hà Nội già Vs GameTV 9x: 1 - 3 Clip
Trận 4: GameTV 3 Vs Thái Bình 1: 3 - 1 Clip

Vòng bán kết:
Trận 1: Nghệ An Vs Trường Phát 1: 2 - 4 Clip
Trận 2: GameTV 9x Vs GameTV 3: 4 - 0 Clip

Chung kết:
GameTV 9x Vs Trường Phát 1: 5 - 1 Clip

Tranh giải 3:
GameTV 3 Vs Nghệ An: Clip

Các trận đấu vòng bảng

Bảng A: Clip các trận đấu

Nghệ An 2 - 0 Bắc Ninh
FC MU 0 - 2 Bưu Chính VT
Nghệ An 2 - 0 Hà Nội 1 Clip trận đấu
Bưu Chính VT 2 - 0 Bắc Ninh
FC MU 2 - 1 Bắc Ninh
Nghệ An 2 - 0 Bưu Chính VT
FC MU 0 - 2 Hà Nội 1
Nghệ An 2 - 0 FC MU
Bưu Chính VT 0 - 2 Hà Nội 1
Bắc Ninh 0 - 2 Hà Nội 1

Nhất A: Nghệ An
Nhì A: Hà Nội 1

Bảng B: Clip các trận đấu

Piano 2 - 0 Gà Tre
Sơn Tây 2 - 0 Thái Bình 2
Sơn Tây 2 - 0 Gà Tre
Piano 1 - 2 Thái Bình
Piano 1 - 2 Sơn Tây
Gà Tre 1 - 2 Thái Bình 2

Nhất B: Sơn Tây
Nhì B: Thái Bình 2

Bảng C:
GameTV 8x 2 - 0 Tài Chính Mỏ Clip trấn đấu
GameTV 8x 1 - 2 9x Nông Nghiệp
GameTV 8x 2 - 0 Hà Nam
9x Nông Nghiệp 2 - 0 Tài Chính Mỏ
Tài Chính Mỏ 2 - 0 Hà Nam
9x Nông Nghiệp 2 - 1 Hà Nam

Nhất C: 9x Nông Nghiệp
Nhì C: GameTV 8x

Bảng D:

Thạc quả 0 - 2 Lẩu nấm
GameTV 9x 2 - 0 Trường Phát 2 Clip trận đấu
GameTV 9x 2 - 0 Lẩu nấm Clip trận đấu
Lẩu nấm 1 - 2 Trường Phát 2
GameTV 9x 2 - 0 Thạc Quả Clip trận đấu
Thạc quả 0 - 2 Trường Phát 2
 
Nhất D: GameTV 9x
Nhì D: Trường Phát 2Bảng E:

Mễ Trì 2 - 0 DXWS
Vĩnh Phúc 0 - 2 Thái Bình 1 Clip trận đấu
Mễ Trì 0 - 2 Trường Phát 1 Clip trận đấu
DXWS 0 - 2 Thái Bình 1
Vĩnh Phúc 0 - 2 Trường Phát 1 Clip trận đấu
Mễ Trì 0 - 2 Thái Bình 1 Clip trận đấu
Vĩnh Phúc 2 - 0 DXWS
DXWS 0 - 2 Trường Phát Clip trận đấu
Vĩnh Phúc - Mễ Trì
Trường Phát 1 2 - 0 Thái Bình 1 Clip trận đấu

Nhất: Trường Phát
Nhì: Thái Bình

Bảng F: Clip các trấn đấu

9x Thái Thụy 2 -  1 F4
Tử thần 2 - 0 GSG
F4 1 - 2 GSG
9x Thái Thụy 0 - 2 Tử Thần
F4 1 - 2 Tử Thần
GSG 0 - 2 9x Thái Thụy

Nhất: Tử Thần
Nhì: 9x Thái Thụy 


Bảng G:
Trần Nguyên Hãn 0 - 2 Hà Nội 2
GameTV3 0 - 2 Hà Nội 2
Đồng Kỵ 0 - 2 Hà Nội 2
GameTV3 2 - 0 Trần Nguyên Hãn
Trần Nguyễn Hãn 2 - 0 Đồng Kỵ
GameTV3 1 - 1 Đồng Kỵ 

Nhất: Hà Nội 2
Nhì: GameTV 3

Bảng H:

NewMen 2 - 0 KMA
Lĩnh Nam 2 - 0 Bắc Giang
GameTV4 2 - 0 KMA
Lĩnh Nam 1 - 2 NewMen
GameTV4 2 - 1 Bắc Giang
GameTV4 1 - 2 NewMen
Lĩnh Nam 2 - 0 KMA
Bắc Giang 0 - 2 NewMen
Bắc Giang 2 - 0 KMA
GameTV4 0 - 2 Lĩnh Nam

Nhất: NewMen
Nhì: Lĩnh Nam

Vòng 1/16:
Trận 1: Nhất A - Nhì B: Nghệ An 3 - 0 Thái Bình 2 Clip trận đấu
Trận 2: Nhất C - Nhì D: 9x Nông Nghiêp 2 - 3 Trường Phát 2 Clip trận đấu
Trận 5: Nhất B - Nhì A: Sơn Tây 2 - 3 Hà Nội 1 Clip trận đấu
Trận 6: Nhất D - Nhì C: GameTV 9x 3 - 2 GameTV 8x Clip trận đấu

Trận 3: Nhất E - Nhì F: Trường Phát 1  3 - 0 9x Thái Thụy Clip trận đấu
Trận 4: Nhất G - Nhì H: Hà Nội 2 3 - 0 Lĩnh Nam
Trận 7: Nhất F - Nhì E: Tử thần 1 - 3 Thái Bình 1
Trận 8: Nhất H - Nhì G: NewMen 1 - 3 GameTV 3